به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان دکتر سید کریم سعیدی شهردار شهر بستان و اعضای شورای سلامی شهر در راستای سیاستهای توسعه ای به شهر خرمشهر سفر کردند و به رایزنی با شهردار شهر خرمشهر پرداختند.در این دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و دکتر سید کریم سعیدی شهردار شهر بستان با تبیین برنامه های خود در زمینه های مختلف این شهرداری خواستار همکاری در جهت بهره جستن از تجربیات و پیشنهادات و جذب سرمایه گذار  برای انجام فعالیت در زمینه های مختلف شدند تا در آینده ه بتواند مشکلات فرهنگی،اجتماعی و به ویژه اقتصادی شهر بستان را تحت تاثییر قرار دهد