ادامه عملیات اجرایی  جدول کاری خیابان ساحلی وکفپوش گذاری پیاده‌رو های خیابان های وکوچه های شماریه آغاز شد.
شهرداربستان دکترسید کریم سعیدی اظهار داشت: اعتبار در نظر گرفته شده جهت اجرای این پروژه از محل اعتبارات جاری این شهرداری تامین می‌شود. درادامه وی اظهارنظرداشتندکه عملیات کفپوش گذاری وجدول کاری درتمام نقاط شهرودرطول سال ادامه خواهدداشت.

IMG-20160208-WA0020 IMG-20160208-WA0018 IMG-20160208-WA0017 IMG-20160208-WA0015 IMG-20160208-WA0016 IMG-20160208-WA0035