اعزام ۵۰ نفر خدماتی جهت خدمات دهی در محل ایستگاهای صلواتی و پایانه فعالیت می کنند

IMG_9500

IMG_9326

IMG_9335

IMG_9564