به گزارش روایط عمومی وشورای اسلامی شهربستان:درادامه فعالیتهای عمرانی،شهرداری اقدام به زیرسازی وآسفالت ها کوچه ها،ولکه گیری ونصب سرعت گیرهادرنقاط مختلف شهرنومده است.

عمده فعالیتهای شهردرای درسال جدیددربحث آسفالت معابروکوچه سطح شهرخواهدبود

IMG_2099 IMG_2106 IMG_2124 IMG_2156 IMG_2157 IMG_2159