به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:دراین نشست صمیمی که دردفترشهرداربستان برگزارشد.شهرداربستان ضمن خوش آمدگویی به مهمانان تاریخچه مختصری ازباراندازچذابه ازسال۸۵تاکنون ارائه دادوگفت:بدلیل شرایط خاص بستان پس ازجنگ،نبودصنایع واشتغال کافی ،وجودزمین های آلوده به مین وموادمنفجره وجهت جلوگیری ازمهاجرت دوباره مردم ازبستان ،باهمت شورای شهربستان(دوره دوم)وهمکاری فرمانداروقت مرزچذابه گشایش یافت و اولین سازمانی که دراین منطقه سرمایه گذاری نمودوباصرف هزینه،خریداملاک،دیوارچینی وآسفالت باراندازوایجادفضاهای خدماتی،احداث پارکینگ مخصوص ماشین های تجاری وسیستم نوبت دهی کارگران وارائه خدمات عمومی به این منطقه باعث رونق محیط تجاری چذابه گردید.به مرورزمان باایجادشبکه الکترونیکی ودستگاههای کارت خوان،نصب دوربین های مداربسته وافزایش فضاهای خدماتی بهبود سیستم تردد ماشینهای درجهت افزایش راندمان کاری خود برآمده است لیکن مدتی است دستهایی درکاراست که این فعالیت خدماتی شهرداری بستان درچذابه قطع گردیدوتنها درآمد شهرداری بستان با۲۰۰نفرپرسنل مسدود شود درصورتیکه شهرداری بستان به صورت مجموعه خدماتی درچذابه فعالیت می کند وبقیه مدیریت تجاری وامنیت و…به عهده گمرک،هنگ مرزی،پایانه ونماینده فرمانداراست.لذا ازنماینده منتخب خواستارحمایت ازبستان وشهرداری آن هستیم که این مردم محروم ومرزنشین باید موردحمایت قرارگیرند ونبایستی عده ای به قصدمنافع اقتصادی بخواهند امورکار رابه دست بگیرند پس ازآن شیخ موسی کروشاتی رئیس۱۵ساله شورای اسلامی شهربستان وازموسسان بارانداز چذابه با بیان نحوه شکل گیری چذابه خواستارپشتیبانی نماینده منتخب ازشهرداری بستان شد.پس ازآن سیدمحسن موسوی ویاسرعقیلی ازدیگراعضای شورای شهربستان خواستارتوجه بویژه به تهدیدهای پیش آمده شدندوافزودندکه همه دستگاههای موجوددرچذابه به فعالیت مستقل خودادامه می دهندوشهرداری غیرازفعالیتهای خدماتی دخالتی درصادرات وواردات نداردواتاق بازرگانی بابزرگنمایی مشکلات سطحی موجودقصدسودجویی ازاین موضوع رادارد.

پس ازآن بانمایش اسلایدفعالیتهای شهرداری بستان درچذابه به صورت مستندبه نمایش درآمد.

سپس حاج قاسم ساعدی نماینده منتخب دشت آزادگان بابیان مطالبی،حمایت خودراازشهربستان وشهرداری آن اعلام نمود.ضمناً وی خواستارافزایش کیفیت خدمات شهرداری درچذابه شدکه مقررگردیدشهرداری بستان باتمام توان به فعالیت خوددرباراندازادامه دهدودرجهت تعامل باادارات مرتبط تمام امکانات خودرابه کارگیرد.

IMG_2557IMG_2546 IMG_2550 IMG_2553 IMG_2555 IMG_2558 IMG_2559