شهردار بستان سید کریم سعیدی؛ سامانه دریافت پیامهای مردمی ۱۳۷ شهرداری بستان با هدف دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری و همچنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران ارشد شهرداری راه اندازی شده است.

شهردار بستان سید کریم سعیدی؛ سامانه دریافت پیامهای مردمی ۱۳۷ شهرداری بستان با هدف دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری و همچنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران ارشد شهرداری راه اندازی شده است.

وی افزود : با راه اندازی این سامانه ، شهروندان می توانند ضمن تماس با شماره تلفن ۱۳۷ ، به بیان مشکلات و ارائه دیدگاههای خود در خصوص مسائل شهری بپردازند .

وی اظهار داشت : سامانه ۱۳۷ با هدف ایجاد زمینه برای مشارکت شهروندان در مدیریت شهری و هدایت رفع مشکلات و معضلات شهری و مدیریت غیر مستقیم مردم بر شهر و دریافت دیدگاهها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری با رویکرد خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان و ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیرران ارشد شهرداری راه اندازی شده است.

وی گفت : این سامانه می تواند جایگزین مناسبی جهت مراجعه حضوری شهروندان به مبادی اجرایی شود و شهروندان می توانند بدون مواجهه با هرگونه انتظار و خواسته ای از سوی مبدا اجرایی و بدون منت به خواسته های شهری خود برسند.