کاشت نخل در پارکهای ساحلی و پارک مرکزی شهر بستان

IMG_0608

IMG_0616

IMG_0621