افزوده شدن یک دستگاه ماشین آتش نشانی جدیدبه ناوگان خدمات آتش نشانی وخدمات ایمنی شهرداری بستان ازمحل درآمدداخلی

IMG_4011 IMG_4010 IMG_4009 IMG_4008