به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:دیروزجلسه ای دردفترشهرداربرگزارگردیدکه ازمهمترین مواردذکرشده درجلسه تاکیدبرتکمیل پروژه های عمرانی وهمچنین نظافت شهروپرداخت حقوق های معوقه پرسنل به همراه بیمه آن وتاکیدشهرداربه نظم وانضباط کارکنان وحضوربه موقع آنهاوپاسخ گویی به ارباب رجوع

img_7172 img_7173 img_7174