به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان

شهردار بستان دکتر سعیدی از ساماندهی وضعیت بارانداز بازارچه مرزی چذابه خبر داد وی با بیان این مطلب گفتند که به منظور  رعایت نکات بهداشتی این بارانداز  شهرداری  بستان محیط بارانداز بازارچه مرزی چذابه را به صورت مستمر پاکسازی می نماید دکتر سعیدی شهردار بستان یاد آور شدند که هزینه کارگران بارانداز توسط بازرگانان و شرکتهای فعال در زمینه صادرات پرداخت می شود wert