به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:بازدیدشهردارمحترم مهندس فاضل عبیات ازکتابخانه عمومی طریق القدس بستان جهت پیگری مشکلات آنهاودادن قول مساعدت جهت رنگ آمیزی وشعارنویسی دیوارهاونظافت محوطه وهرس کردن باعچه کتابخانه

photo_2016-12-31_13-34-58 photo_2016-12-31_13-34-59 photo_2016-12-31_13-35-00 photo_2016-12-31_13-35-03