در اولین روز از دهه مبارک فجر، رژه خودرویی ادارات از بخشداری به طرف خیابان های اصلی این شهر برگزار شد.

IMG_8296 IMG_8302 IMG_8303 IMG_8306 IMG_8308 IMG_8312 IMG_8313 IMG_8315 IMG_8318 IMG_8321 IMG_8323 IMG_8325 IMG_8326 IMG_8327 IMG_8328 IMG_8332 IMG_8334 IMG_8337 IMG_8340 IMG_8343 IMG_8350 IMG_8351 IMG_8354 IMG_8356 IMG_8359 IMG_8360 IMG_8362 IMG_8364 IMG_8371 IMG_8381 IMG_8383 IMG_8386 IMG_8387 IMG_8390 IMG_8392 IMG_8395