نویدمسرت بخش انتخاب شایسته حضرت عالی رابه عنوان نماینده کارفرمایان ومدیران صنایع درهئیت های حل اختلاف دشت آزادگان تبریک وتهنیت عرض می نمایم.