به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:بازدیدشهردار از اداره ورزش شهرجهت پیگری مشکلات آنهاودادن قول مساعدت ورفع نواقص روشنایی سالن های ورزشی

IMG_8595 IMG_8596 IMG_8597 IMG_8601