به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان: در آستانه سی وهشتمین پیروزی انقلاب اسلامی به منظور زیباسازی و تأمین روشنایی میدان بسیج چراغ های ریسه ای در این میدان نصب شد.

photo_2017-02-08_06-56-39 (2) photo_2017-02-08_06-56-41 photo_2017-02-08_06-56-42 photo_2017-02-08_06-56-43 photo_2017-02-08_06-56-44 photo_2017-02-08_06-56-46 photo_2017-02-08_06-56-47 photo_2017-02-08_06-56-50 photo_2017-02-08_06-56-51 photo_2017-02-08_06-56-54 photo_2017-02-08_06-56-55 photo_2017-02-08_06-56-56 photo_2017-02-08_06-56-57