به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:گزارشی ازفعالیتهای خدمات شهری ازجمله:کشتن سگهای ولگردبه صورت ماهانه،آهک پاشی،شستشوی معابرسطح شهرکه بخشی ازفعالیتهای آنها بصورت روزانه،هفتگی ویاماهانه انجام می گردد.

IMG_7920 IMG_7922 IMG_9529 IMG_9530 IMG_9532 photo_2017-02-28_07-09-34 photo_2017-02-28_07-09-36 reyertythbn (32) reyertythbn (42) reyertythbn (44)