به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:درراستای نورپردازی وزیباسازی محیط شهری باطرح پرچم مقدس ایران دربلواراصلی خیابان امام(ره)اقدام به خریدونصب چراغ های LEDکه بانصب این چراغ هاعلاوه برتامین روشنایی این محل چشم انداززیبایی نیزدراین بلوار ایجادشده است.