به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:گزارشی ازفعالیتهای فضای سبزدریک هفته توسعه شبکه آب خام درورودی شهر وکوی عیله،شروع فصل هرس کردنددرختان کناکارپوس درسطح شهر،چمن زنی وحاشیه زنی پارکهاوبلوارهای سطح شهرفعالیتی ازاین واحدمی باشد.