به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:آغازعملیات بهسازی ،زیرسازی وآسفالت خیابانهای مسکن مهربستان به طول۳کیلومترازاعتبارات عمرانی اجراگردید.