به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:شهردار بستان تصریح کرد : سرعت عملیات عمرانی این پروژه بی سابقه بوده که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده امیدواریم با همین سرعت ادامه یافته و پروژه به اتمام رسیده و به  بهره برداری برسد.