به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:جلسه شهرداربامسئولین خدمات شهری وفضای سبزدردفترشهرداری برگزارگردیدکه دراین جلسه مقررگردیدشهررابه دوقسمت تقسیم شودوآقای علی حیدری به عنوان ناظرفضای سبزمنصوب گردید.