به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:کارهای صورت گرفته شهرداری بستان جهت مقابله باسیل ازشهروروستاهای بخش بستان که این کارهای هم بصورت شبانه روزی انجام شده است که اگرسرعت عمل وابتکارشهردارجناب آقای مهندس عبدالهی سعیدی وکارکنان زحمت کش نبودبخصوص واحدموتوری جناب آقای هاشم عبیات اکنون سیلاب به شهروروستاهای تابعه نفوذمی کردوخسارت های وارده به مردم وزیرساختهای شهربیشترازاینهامی شد