صبح امروز پنجشنبه ۱۱ مهر ماه مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان از پارکینگ زوار اربعین حسینی چذابه بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت پارکینگ خودروها و نحوه خدمات دهی پیمانکار بهره بردار قرار گرفت