ظهر امروز جمعه ۱۲ مهر ماه دکتر شریعتی استاندار خوزستان به معیت مهندس عادل عذارمالکی شهردار بستان از مواکب مستقر در مرز چذابه بازدید و از نزدیک در جریان آخرین وضعیت استقرار و خدمات دهی آنها قرار گرفت