تصاویر از عملکرد واحد زیباسازی و امور فرهنگی شهرداری بستان در جهت آذین بندی و زیباسازی شهر در ایام دهه فجر