بایگانی نویسنده "

سامانه ۱۳۷ شهرداری بستان راه اندازی شد

سامانه ۱۳۷ شهرداری بستان راه اندازی شد

شهردار بستان سید کریم سعیدی؛ سامانه دریافت پیامهای مردمی ۱۳۷ شهرداری بستان با هدف دریافت دیدگاه ها و نقطه نظرات شهروندان در خصوص مدیریت شهری و همچنین ایجاد ارتباط بیشتر شهروندان با مدیران ارشد شهرداری راه اندازی شده...

ادامه مطلب ...