به گزارش  روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر بستان مانور ایمنی و آتش نشان در شهر بستان برگزار شد . این مانور به منظور آمادگی و وحدت رویه هر چه بیشتر پرسنل در مواقع اضطراری و یا سوانح احتمالی در سطح بخش بستان برگزار گردید . در این مانور واحد آتش نشانی شهرداری بستان میزان آمادگی خود را ارزیابی کردند و توانست ظرف مدت ۵ دقیقه به محل حادثه مورد نظر رسانده و آن را اطفاء نماید . در پایان این مانور دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان  ، ضمن رضایت از انجام این عملیات ، سرعت عمل پرسنل شرکت کننده در مانور را مثبت ارزیابی کرد و گفت انجام این گونه عملیات ، نقاط چالش وضعف و کمبودهای ما را مشخص خواهد کرد و فرصتی برای جبران کاستی ها می باشد

IMG_3167 IMG_3165 IMG_3166