به گزارش روابط عمومی شهرداری بستان

مراسم شب نقاشی  کودکان در حمایت از آهوی ریم کرخه شب گذشته در پارک طریق القدس بستان  توسط تشکل حمایت آبی کرخه و با همکاری این شهرداری برگزار شد  دکتر سید کریم سعیدی شهردار بستان گفت در این مراسم نقاشی بیش از یکصد از نفر از کودکان بستانی با به تصویر کشیدن آهوی ریم کرخه ضمن حمایت از حفظ و نگهداری این حیوان زیبا توجه هرچه بیشتر دستگاه های ذیربط در حفاظت از آهوی ریم موجود در کرخه خواستار شدند

فیلم :

عکس

۲۰۱۵۰۷۳۱۲۸۶ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۸۷ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۸۸ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۸۹ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۹۰ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۹۱ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۹۲ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۹۳ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۹۴ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۹۵ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۹۶ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۹۷ ۲۰۱۵۰۷۳۱۲۹۹ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۰۱ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۰۴ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۰۸ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۱۰ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۱۱ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۱۴ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۱۶ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۱۸ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۱۹ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۲۵ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۲۶ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۲۷ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۳۱ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۴۰ ۲۰۱۵۰۷۳۱۳۴۲