به مناسبت هفته گرامی داشت دفاع مقدس رژه خودرویی در شهر بستان برگزار گردید در این رژه خودرویی خودروها و ماشین آلات شهرداری بستان مشارکت و حضور فعال داشته اند

IMG_0744 IMG_0746 IMG_0757 IMG_0764 IMG_0783 IMG_0786 IMG_0789 IMG_0794 IMG_0801 IMG_0802 IMG_0810 IMG_0800