به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:دکترسیدکریم سعیدی شهرداربستان آموزش یکی ازمهم ترین وباارزش ترین مسائل درزندگی است که این امربایداززمان کودکی فردموردتوجه قرارگیرد.شهرداربستان بااشاره به حمایت شهرداری ازبرنامه های آموزشی وفرهنگی درراستای آگاه سازی جامعه بیان کرداین نهادازاداراتی که دراین زمینه گام برمی دارندحمایت می کندac8e95f2-13a9-4567-a23b-96cc47d26099 Ag_AR2P22wt-yVAh-iI-fTut1qLs7rItDCcKUPAFdrkI Ajm8jMRmIcb1_K8iMfOykqec8JCxiLcaIAjbiWelnOkV Al_McA7EzgK_rxaPdak_tgoeq2Y8VdkMmONFIKJYxGrN (1) Am1rbYB6LCQLmgHLhliS2-7D7ZiwUy1schAkOVWfqrMr Ap7Xf5eu5qEByV0PYCsmoJH-Iy9BygSFUjATEsrMMITa AtTUYY1KVwSlmjuG8IBVUJkWLlaLZp0f2zaVFhtrZRjm ApJ6D_YdssStY4nW8Bjdb23QnGN51VfNSFcX5G0VX05q