به گزارش روابط عمومی شهردرای وشورای اسلامی شهربستان:اجرای مرحله دوم فازاول کاشت بیش از۲۵۰۰اصل نهال خبردادوگفت:دکترسیدکریم سعیدی شهرداربستان به منظورتوسعه وافزایش فضای سبزوزیباسازی محیط وایجادچشم اندازی زیباجهت آرامش روحی شهروندان عملیات کاشت ازچندگونه اصل نهال سازگاربااقلیم مانند شاه توت،برهان،کنار،خرزهره،کهور استفاده شدIMG_1247 IMG_1249 IMG_1250 IMG_1257 IMG_1256 IMG_1261 IMG_1266 IMG_1276 IMG_1268IMG_1244