به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:عملیات زیرسازی وآسفالت کوچه های روبروی بخشداری وخیابان ساحلی توسط واحدعمرانی وموتوری شهرداری بستان انجام گرفت.لازم به ذکراست مدت زمان طولانی اهالی این کوچه هاازعدم بهسازی آنهااظهارنارضایتی کرده وترددآنهابامشکل مواجه بوده است.

IMG_2019 IMG_2028 IMG_2035 IMG_2049 IMG_2058 IMG_2063 IMG_2073 IMG_2076 IMG_2081 IMG_2091 IMG_2094