به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:بازدیدجناب آقای دکترشیخ مدیرکل اعتبارات سازمان شهرداری های کشور،ضمن ابراز رضایت ازعملکردشهرداری بستان اظهارداشت:خداراشکرشهربستان ازنظر فضای سبز،نظافت عمومی وبهسازی معابردرسطح مطلوبی قرارداردواین نشان ازفعالیت مثبت شهردارومجموعه آن می باشدوگفت:سازمان شهرداری هادرحدتوان خودیارویاورشهرداری بستان خواهدبود.دراین دیدارآقای مهندس حسینی مدیرکل تامین ماشین آلات سازمان شهرداری های کشوراعلام کرد:یک دستگاه آتش نشانی سنگین به شهرداری بستان واگذارخواهدشد.دراین دیدارحجت الاسلام ومسلمین شیخ موسی کروشاتی عضوشورای شهربستان حضورداشتندوازهئیت اعزامی ازتهران درخواست مالی واعتبارات به شهرداری بستان کمک ومساعدت لازم انجام دهندوجایگاه سوخت شهرداری بستان بامساعدت این سازمان احداث می شود

IMG_2237 IMG_2245 IMG_2249 IMG_2250 IMG_2252