گـزارش تصویـری ازسفال چینی سـردرب ورودی شهـرتوسط واحـدزحمت کش عمـرانی

IMG_3065 IMG_3067 IMG_3096 IMG_3098 IMG_3100 IMG-20160517-WA0073