بازدید سید کریم سعیدی شهردار بستان از پارک ساحلی جنب پل قدیم و پارک ساحلی شماریه

IMG_0520

IMG_0526