اولین جلسه سرپرست شهرداری بستان باپرسنل شهرداری بستان درمورخ۹۵/۰۶/۰۶دردفترشهرداری برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:سرپرست شهرداری جناب آقای محمدامین سواعدی دراولین جلسه کاری خودخبرازپرداخت حق بیمه کارکنان شهرداری رادادوافزودطی هفته آینده همه کارکنان می توانددفترچه بیمه خودراتمدیدکنند.

IMG_4106 IMG_4105 IMG_4103