دیروزصبح بازدیداستاندارمحترم استان دکترشریعتی وهئیت همراه آن ازپارکینگ خودروهای زواراربعین حسینی وابرازرضایت کامل اززحمات شهردار بستان مهندس عبیات وپرسنل آن درخصوص ساماندهی پارکینگ جهت خدمت به زواراربعین حسینی

img_7005 img_7004 img_7002 img_6992 img_6988