واحدروابط عمومی شهرداری بستان دراقدامی شروع به آذین بندی ونصب بیش از۳۰عددبنردرسطح شهرنصب گردید.

photo_2016-11-26_08-13-45 photo_2016-11-26_08-13-50 photo_2016-11-26_08-14-08 photo_2016-11-26_08-14-10-2 photo_2016-11-26_08-14-15 photo_2016-11-26_08-14-17 photo_2016-11-26_08-14-18 photo_2016-11-26_08-14-23 photo_2016-11-26_08-14-27 photo_2016-11-26_08-14-30