به گزارش روابط عمومی شهرداری:آقای علی حیدری درانتخابات نماینده کارگران شهرداری،باکسب۴۴رای ازکل آرای ماخذه،بعنوان نماینده اصلی کارگران شهرداری برگزیده شد.

دراین انتخابات که باحضورکارگران شاغل درشهرداری،تعدادکل شرکت کنندگان به۱۲۰نفرمی رسیدآقای عبدالامیراسدی نیزباکسب۴۲رای،بعنوان نماینده علی البدل کارگران انتخاب شد.

علی حیدری،عبدالامیراسدی ویاسین ساعدی ازکاندیدهای شرکت کننده دراین انتخابات بودند.

img_7500
img_7512 img_7513 img_7518 img_7524 img_7526 img_7530 img_7537 img_7547 img_7555 img_7557 img_7615