به گزارش روابط عمومی وشورای اسلامی شهربستان:اولین جلسه تشکیل کمیسیون ماده۷۷رسیدگی به تخلفات مادیان عوارض سطح شهرباحضورفرماندارمحترم شهرستان،نماینده دادگستری شهرستان ونماینده شورای اسلامی شهربستان دراداره شهرداری برگزارگردید.

img_7683 img_7684 img_7685 img_7686