به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:به مناسبت جشن پیروزی انقلاب اسلامی ازدانش آموزان برتربه تعداد۵۰۰نفرتقدیروتشکرگردیدکه این مراسم توسط اداره آموزش وپرورش بستان درمدرسه ام البنین اجراگردیدکه دراین برنامه معاون پژوهش،برنامه ریزی ونیروی انسانی اداره کل آموزش وپرورش استان دکترحرج چلداوی ،امام جمعه شهرستان،بخشداربستان،شهرداربستان ودیگرمسئولین بخش وبامداح اهل بیت(ع)سیدمهدی شبری که دراین برنامه مسئولین حاضردربرنامه ازنمایشگاهی ازدستاوردهای دانش آموزان مدارس بستان بازدیدبه عمل آمد.

IMG_8836 IMG_8841 IMG_8842 IMG_8843 IMG_8844 IMG_8849 IMG_8850 IMG_8854 IMG_8855 IMG_8859 IMG_8860 IMG_8861 IMG_8862 IMG_8865 IMG_8867 IMG_8868 IMG_8869 IMG_8873 IMG_8874 IMG_8876 IMG_8881 IMG_8882 IMG_8883 IMG_8884 IMG_8886 IMG_8891 IMG_8892 IMG_8898 IMG_8912 IMG_8916 IMG_8917 IMG_8925 IMG_8931