به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:حضورگسترده مردم شهیدپروربستان درمراسم۲۲بهمن پاسخ به یاوه گویی های ترامپ بودوملت ایران پس از۳۸سال هنوزبه انقلاب وفادارهستند.سخنران یوم الله ۲۲بهمن شهربستان توسط بخشدارمحترم بستان جناب آقای سیدقاسم موسوی ضمن خیرمقدم گویی به تمام مردم حاضردراین روزوبه مسایل سیاسی وعملکردیک ساله بخشداری وافتتاح پروژه های دولت که دردهه فجر پرداخت ودرپایان مراسم مردم باشعارمرگ برآمریکاومرگ براسرائیل وسوزاندن پرچم های آنها.

IMG_9279 IMG_9281 IMG_9284 IMG_9286 IMG_9289 IMG_9293 IMG_9296 IMG_9300 IMG_9301 IMG_9304 IMG_9305 IMG_9306 IMG_9307 IMG_9308 IMG_9309 IMG_9310 IMG_9311 IMG_9312 IMG_9318 IMG_9324 IMG_9325 IMG_9326 IMG_9327 IMG_9329 IMG_9330 IMG_9333 IMG_9335 IMG_9336 IMG_9338 IMG_9339 IMG_9340 IMG_9344 IMG_9349 IMG_9353 IMG_9354 IMG_9355 IMG_9359 IMG_9361 IMG_9362 IMG_9364 IMG_9367 IMG_9369 IMG_9372 IMG_9374 IMG_9375 IMG_9378 IMG_9379 IMG_9380 IMG_9381 IMG_9382
IMG_9390 IMG_9392 IMG_9393 IMG_9395 IMG_9399 IMG_9400 IMG_9403 IMG_9406 IMG_9407 IMG_9411 IMG_9415 IMG_9416 IMG_9417 IMG_9420 IMG_9424 IMG_9426 IMG_9427 IMG_9428 IMG_9433 IMG_9434 IMG_9437 IMG_9439 IMG_9440 IMG_9443 IMG_9447 IMG_9450 IMG_9455 IMG_9459 IMG_9460 IMG_9461 IMG_9465 IMG_9467 IMG_9469 سایت (۲) سایت (۳)