دکتر سعیدی شهرادر بستان صبح امروز در مراسم آغازین  دبیرستان ۲۲ بهمن شرکت نمودن  ایشان در سخنان مبسوطی  در زمینه اهمیت علم  و تاثیر آن بر زندگی شخص پرداختند و به دانش آموزان عزیز این دبیرستان تاکید کردند تا باجدیت هرچه بیشتر به کسب علم  بپردازند سعیدی شهردار بستان از کلیه دانش آموزان خواستند تا در جهت ساخت یک شهر زیبا ضمن همکاری و مساعدت در این امر با ارائه پیشنهادات و نظرات خود این شهرداری  را یاری نمایند