به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:گزارشی ازفعالیتهای فضای سبزجهت استقبال ازمهمانان نوروزی(هرس کاری کردن درختان،چمن زن،حاشیه زن،کاشت گل های فصلی،آماده سازی وبهینه سازی پارکهای سطح شهرجهت استقبال ازمهمانان نوروزی،تسطیح وترمیم فضای سبزباهمکاری واحدموتوری ولازم به ذکراست درتعطیلات نوروزی کشیک بصورت شبانه روزی جهت خدمات رسانی به مهمانان نوروزی وحفاظت ازفضای سبزسطح شهرمی باشد.

IMG_7316 IMG_7674 IMG_7680 photo_2017-03-13_07-44-26 photo_2017-03-13_07-45-25 photo_2017-03-13_07-45-34 photo_2017-03-14_07-20-46 photo_2017-03-14_07-20-53 photo_2017-03-14_07-23-15 photo_2017-03-14_07-23-16