به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان :خبر از خرید ۲۰عدد سطل زباله بزرگ به تجهیزات خدمات شهری ودرشهرتوزیع شده است.