به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:به منظور همکاری بیشتر میان شهرداری بستان با اداره کل ثبت اسناد و املاک جلسه ای با حضور حجت الاسلام ومسلمین حاج شیخ موسی کروشاتی عضوشورای اسلامی شهربستان،نماینده شهردار،رئیس ثبت اسنادشهرستان مهندس حسن سداوی،نماینده اداره کل ثبت اسنادمهندس سیدعادل شریفی،نماینده بخشداردردفترشهرداربرگزارگردید.