به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:گزارشی ازفعالیتهای خدمات شهری شهرداری بستان دریک هفته به روایت تصویر

cof

cof

cof

cof

cof

cof

cof

cof

cof

cof

cof

cof