به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:جلسه شهردارواعضای محترم شورای اسلامی شهربستان باپرسنل زحمتکش شهرداری درسالن جلسات شهرداری برگزارگردید.