به دستورمستقیم جناب آقای مهندس عبدالهی سعیدی سرپرست شهرداری بستان مبنی بر اهتمام هرچه بهتر نسبت به نظافت مستمر ومستقر شدن اکیپ خدمات دهی دربارانداز وخواستار رفع تمام مشکلات ونوافقص موجود را داشت.