به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهربستان:مهندس عذارمالکی شهرداربستان باتوجه به وجودگردوخاک زیاددرمحوطه باراندازوترددماشین آلات سنگین این شهرداری فعلاًبصورت موقت روزانه قبل ازساعت۷صبح اقدام به آب پاشی محوطه باراندازمی نمایدهمچنین درتعطیلات این محوطه رابصورت اساسی بااستفاده ازپمپ شستشوخواهدکرد.